اسکلت فلزی در ادبیل

اسکلت فلزی

پارس سوله اردبیل

طراح و سازنده اسکلتهای فلزی سبک و سنگین

اسکلت فلزی ارزان پارس سوله

اسکلت فلزی سنگین و سبک

ساخت اسکلت فلزی سبک و سنگین تیرورقی با اتصال پیچ و مهره و جوشی

30درصد کاهش هزیه های ساخت

با ظرفیت تولید 500 تن درماه

کیفیت ویژه ساخت اسکلت فلزی پارس سوله را تجربه نمایید

اسکلت فلزی سنگین