کارخانه پارس سوله اردبیل

کــارخـــانــــه پــــــارس ســــولــــــه اردبــــیــــل

طـــراح و تــولیـــدکنـنده  ســــولـــه و اسکلتهای فلزی

اسکلت فلزی تالار شمس العماره اردبیل